top of page

Privatumo ir pirkimo pardavimo politika

PIRKDAMI GRAŽI SU AUŠRA PAMOKAS INTERNETU SUTINKATE SU ŠIOMIS PRKIMO/ PARDAVIMO TAISYKLĖMIS:

PIRKIMO PARDAVIMO POLITIKA

 

TAISYKLĖSE/SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas – MB „Graži su Aušra“, įmonės kodas 306092439, adresas: Kauno g. 41-72, LT-91168 Klaipėda, kurios prekės ir paslaugos yra parduodamos svetainėje www.grazisuausra.com  ir kuri yra atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą.

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo (t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka) arba juridinis asmuo, perkantis prekes ir paslaugas svetainėje www.grazisuausra.com.

1.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.4. Taisyklės – šios „Pirkimo – pardavimo taisyklės/sutartis“, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui www.grazisuausra.com svetainėje ir tarp Šalių sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.

1.5. Paskyra – Pirkėjo atliekamo registravimosi svetainėje www.grazisuausra.com rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra.

1.6. Svetainė – internetinė svetainė www.grazisuausra.com

1.7. Mokymų svetainė – Užsakovo administruojama platforma, kurioje Pardavėjas talpina Pirkėjo įsigytus nuotolinius mokymus ir su mokymais susijusią informaciją ir atlieka mokymų ir kitų su mokymais susijusių paslaugų ir prekių pardavimo Pirkėjams veiklą.

1.8. Mokymai – Paskaita, pranešimas, seminaras ar kitos formos edukacinis užsiėmimas, kurį įsigyja Pirkėjas ir kuris vyksta iš anksto nufilmuotame vaizdo įraše.

1.9. Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo užsakymo patvirtinimo, t.y. avanso arba užsakymo apmokėjimo momento.BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Pirkėjas prieš patvirtindamas užsakymą susipažįsta su Pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir pažymi, kad su jois sutinka. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių ar paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, pinigų grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su pirkimu – pardavimu svetainėje www.grazisuausra.com susijusios sąlygos.

2.2. Pirkimo taisyklės yra priimamos visos be išimties ir be jokių išlygų, nebent iš anksto tarp Pirkėjo ir Pardavėjo raštu yra suderinamas kitoks Taisyklių ar Sutarties tekstas.

2.3. Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pakeistos Taisykles skelbiamos svetainėje. Visi Taisyklių pakeitimai–papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento, išskyrus atvejus, kai aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta vėlesnė Taisyklių pakeitimų–papildymų įsigaliojimo data.

2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Mokymų svetainėje www.grazisuausra.com viešai paskelbta Pardavėjo Privatumo politika. Pirkėjo asmens duomenų tvarkymas atliekamas laikantis galiojančių teisės aktų ir Mokymų svetainėje skelbiamos Privatumo politikos.

2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

PIRKIMO – PARDAVIMO TEISINIŲ SANTYKIŲ SUKŪRIMO MOMENTAS

3.1. Pirkėjas, atlikdamas užsakymą prekėms ir/arba paslaugoms įsigyti, pateikia prekių ir paslaugų užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis, kurie Pardavėjo yra tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.

3.2. Pirkėjui įvykdžius visus užsakymo žingsnius ir pateikus užsakymą, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie mokėjimo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu bei interneto naršyklėje.

3.3. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Pardavėjo duomenų bazėje Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir/arba paslaugas www.grazisuausra.com svetainėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas, naudodamasis Svetaine, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.3. Pirkėjui įsigijusiam online mokymus 1 mėnesio laikotarpiui yra suteikiama priega prie online mokymų. Laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo pilno apmokėjimo už mokymus dienos. Pirkėjas viso šio laikotarpio metu turi teisę neribotą kiekį kartų jungtis prie mokymų medžiagos. Pasibaigus 1 mėnesio laikotarpiui prieiga bus sustabdyta.  Už mokymų įsisavinimą šiuo laikotarpiu ir kurso išklausimą yra atsakingas Pirkėjas.

PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, laikantis šių Taisyklių ir Privatumo politikos.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos, ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

5.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka arba delsia sumokėti už įsigytas prekes ir/arba paslaugas.

5.5. Pardavėjas turi teisę paprašyti atsiųsti mokymų metu išmoktų pamokų įsisavinimo foto/video fiksaciją, o Pirkėjas savo laisva valia arba sutinka vykdyti Pardavėjo prašymą, arba atsisako. Foto/video fiksacija naudojama reklamos,marketingo bei mokymo tobulinimo tikslams.

5.5. Pardavėjas, tuo atveju jei Pirkėjas įsigijo Online mokymus neprisiima atsakomybės už Pirkėjo pilną ar dalinį dalyvavimą mokymuose. Jei Pirkėjas dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių mokymų neišklauso ar išklauso nepakankamą kiekį kartų, už mokymus sumokėta suma nėra grąžinama ir ji yra laikoma minimaliais ir neįrodinėjamais Pardavėjo nuostoliais.

5.6. Pardavėjas turi teisę į Nuostolių atlyginimą.

5.7. Esant Nenugalimai jėgai ar atsiradus aplinkybėms nepriklausonačioms nuo Šalių valios ir dėl kurių Pardavėjas negali įvykdyti Paslaugos, Pardavėjas įsipareigoja suteikti Paslaugą kitu abipusiu susitarimu suderiuntu laiku, pasibaigus aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi mokymai arba pasiūlyti mokymus kita forma (pavyzdžiui: kontaktinių mokymų atveju gali būti pasiūlyti nuotoliniai mokymai ar kt.)

 

APMOKĖJIMO TVARKA

6.1. Prekių ir paslaugų kainos www.grazisuausra.com svetainėje nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.

6.2. Už užsisakytas prekes ir paslaugas Pirkėjas gali atsiskaityti bankine kortele.

6.3. Užsakymas patvirtinamas kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes ir/arba paslaugas.

6.4. Pirkėjas, norėdamas gauti Sąskaita-faktūrą, turi susisiekti su Pardavėju el. paštu grazisuausra@gmail.com.

6.5. Pirkėjui pageidaujant gali būti išrašyta sąskaita faktūra ne jo vardu, o įmonei ar kitai įstaigai. Tokiu sąskaita išrašoma ir išsiunčiama Pirkėjui jo nurodytu el. pašto adresu.

PREKIŲ / PASLAUGŲ PRISTATYMAS

7.1. Pirkėjo įsigyti nuotoliniai Mokymai  svetainėje www.grazisuausra.com ir visa jų medžiaga tampa prieinama  Pirkėjui, Paslaugos teikėjo nurodytoje Paskyroje. Pirkėjas gavęs informacinį laišką, gali prisijungti, nurodytoje svetainėje iš karto po to, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už paslaugą. Mokymų įrašai ir kita su Pirkėjo įsigytais Mokymais susijusi medžiaga yra prieinama Mokymų svetainėje ribotą laiką, nurodytą šiose Taisyklėse. Mokymų galiojimo laiką nustato Pardavėjas.

7.2. Prisijungimo informaciją prie Mokymų Pirkėjas gauna į pirkimo metu nurodytą el.paštą.

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO IR PINIGŲ GRĄŽINIMO TVARKA.

8.1. Prekių grąžinimui galioja LR teisės aktuose numatyta tvarka.

8.2. Pirkėjui pradėjus užsakymą ir jo nebaigus (nesumokėjus) pirkimo-pardavimo sandoris laikomas neįvykusiu.

8.3. Pinigai gali būti grąžinami per 14 d.d. tik tuo atveju jeigu Pirkėjas įrodo, kad įsigytų mokymų turinys neatitiko skelbiamos informacijos.  Pardavėjas turi teisę atsisakyti grąžinti pinigus, jei Pirkėjas neįrodo, kad jo įsigytų mokymų turinys neatitiko Pardavėjo skelbiamos informacijos apie juos, pateikiamos mokymų apraše bei kitais Pirkėją pasiekiančiais informacijos sklaidos būdais.

8.4. Visais kitais atvejais pinigai nėra grąžinami, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas dėl to susitaria atskirai.

ATSAKOMYBĖ

9.1. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Mokymų www.grazisuausra.com svetaine. Visa Mokymų medžiaga, įskaitant mokymus Online (Mokymų programa, bet kokia kita informacija, kuri Pirkėjui pateikiama Mokymų metu) yra autorinis kūrinys, saugomas LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, kurio autoriaus turtinės teisės išimtinai priklauso Pardavėjui Pirkėjas įsipareigoja visą šiame Sutarties punkte nurodytą medžiagą ir/ar jos dalį naudoti išimtinai tik savo asmeniniams žinių, įgūdžių gerinimo, tobulinimo poreikiams ir nenaudoti savo vykdomojoje komercinėje ir/ar bet kokioje kitoje mokymų veikloje bei neperduoti jos tretiesiems asmenims. Mokymų metu filmuoti bei fotografuoti ar kitais būdais fiksuoti mokymų vaizdinę ar garsinę medžiagą draudžiama. Dalintis socialiniuose tinkluose nuotraukomis iš mokymų galima, tik tokiu atveju jei  jose nebūtų atvaizduota mokymų vaizdinė ir garsinė informacija bei kitų asmenų atvaizdas. Pažeidus šioje Sutarties nuostatoje nurodytus įsipareigojimus, Pirkėjas  įsipareigoja sumokėti Pardavėjui baudą,

lygią 1 000 EUR (vienam tūkstančiui eurų) bei atlyginti bet kokius kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kurių nepadengia bauda bei visa kita atsakomybė numatyta LR tesės aktuose.

9.2. Pažeidus Taisykles, Pirkėjo galimybė naudotis Mokymų www.grazisuausra.com svetaine gali būti sustabdyta neribotam laikui. Prieigos sustabdymas reiškia, kad Pirkėjas negali prisijungti prie Paskyros.

9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų (prisijungimo vardo, slaptažodžio) saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Perdavimas tretiesiems asmenims yra draudžiamas.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Visa komunikacija, susijusi su prekių ir paslaugų įsigijimu, vykdoma Svetainėje nurodytais kontaktais. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas komunikaciją susijusią su prekėmis ar paslaugomis vykdo kitais būdais, Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės ir rizikos galinčios kilti dėl tokios komunikacijos.

10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

PRIVATUMO POLITIKA

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydamiesi interneto svetainėje www.grazisuausra.com ir naudodamiesi jos teikiamomis paslaugomis, Jūs patikite,  savo asmens duomenis Interneto svetainės  valdytojui, kuriam  priklauso Interneto svetainė ir sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje.

 

Duomenų subjektas pateikdamas savo asmens duomenis (įskaitant duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis internetinėje svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis), sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Privatumo politikoje, Duomenų subjekto sutikime nurodytais bei teisės aktuose numatytais tikslais ir tvarka.
 

Jeigu Jūs nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti  šioje internetinėje svetainėje (grazisuausra.com) nesinaudoti internetinės svetainės turiniu ir/ar paslaugomis.


Gerbiame Jūsų privatumą, todėl įsipareigojame pateiktus duomenis tvarkyti tiksliai, sąžiningai ir teisėtai.


KAIP GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Beveik visais atvejais mes tvarkome tik Jūsų pačių mums pateiktus asmens duomenis,  kai naudojatės mūsų interneto svetainių paslaugomis. Papildomi duomenys gali būti generuojami paslaugos teikimo metu, pavyzdžiui kreipiantis į mus nurodytais kontaktais ir pan.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo Jūsų  naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate. Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tokiu atveju tam tikros paslaugos Jums negalės būti suteiktos.

KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS TVARKOME IR KODĖL?

Duomenis tvarkome tik esant teisėto tvarkymo kriterijui:
– siekiant užtikrinti paslaugų teikimą ir sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
– asmens sutikimu;
– kai tvarkyti asmens duomenis mus įpareigoja atitinkami teisės aktai;
– kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl mūsų ar trečio asmens teisėto intereso.

Beveik visais atvejais mes tvarkome tik Jūsų pačių mums pateiktus asmens duomenis,  kai naudojatės mūsų internetinės svetainės paslaugomis. Papildomi duomenys gali būti generuojami paslaugos teikimo metu, pavyzdžiui kreipiantis į mus nurodytais kontaktais ir pan.

Asmeninę informaciją perkant paslaugas ar prekes šioje elektroninėje parduotuvėje prašoma nurodyti tik pateikiant užsakymą. Ši elektroninė parduotuvė įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai informacija yra būtina partneriui, teikiančiam prekių pristatymo ar kitas su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.

Pirkėjas šioje el. parduotuvėje gali registruotis. Atlikdamas registraciją pirkėjas privalo užpildyti registracijos formą. Pirkėjas sutinka registracijos formoje pateikti teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie save, atsakydamas į klausimus, kurie pateikiami registracijos formoje. Taip pat pirkėjas įsipareigoja šią informaciją, jei ji pasikeičia – atnaujinti. Jei pirkėjas pateikia neteisingą informaciją – elektroninė parduotuvė turi teisę sustabdyti arba nutraukti pirkėjo registravimą ir atsisakyti pirkėjui teikti savo paslaugas.

SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI
 

„Besikreipiantis asmuo“ – fizinis asmuo ar juridinis asmuo besidomintis Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis ar norintis susisiekti su Duomenų valdytoju kitais klausimais.

„Klientas“ – asmuo, įsigijęs prekių, paslaugų iš Duomenų valdytojo arba sudaręs sutartį su Duomenų valdytoju dėl renginių (paskaitų, seminarų, konsultacijų) organizavimo paslaugų teikimo.

„Skambinantysis telefonu“ – asmuo skambinantis Internetinėje svetainėje nurodytu kontaktiniu telefonu dėl Duomenų valdytojo paslaugų teikimo ir/ar kitais klausimais.

„Užsiregistravęs į renginius internetu“ – asmuo užsiregistravęs į renginį Internetinėje svetainėje nurodytu būdu.

Duomenų valdytojas asmens duomenis rinks laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, surinkti duomenys apie Duomenų subjektus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Dėmesio! Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Duomenų valdytojo Internetinę svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

 

KAI NARŠOTE MŪSŲ INTERNETO SVETAINĖJE


Siekdami užtikrinti patogesnį naršymą interneto svetainėse, teikti patrauklesnius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainių naudotojų elgseną, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetaines, tiek ir Jūsų aptarnavimą, mes tvarkome apibendrintus ir nuasmenintus duomenis, tokius kaip IP adresas, aplankyti puslapiai, naršymo trukmė, naršymui naudojami įrenginiai ir programos, geografinė vieta, amžius, lytis, kalba, bendri interesai ir pan.


Šių duomenų automatizuota analizė bei panaudojimas pakartotinės rinkodaros tikslais atliekami naudojantis trečiųjų šalių (pvz., Google, Facebook) paslaugomis bei įrankiais (pvz., Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager, Facebook Pixel).


 

KAI SUTINKATE IŠ MŪSŲ GAUTI NAUJIENAS IR PASIŪLYMUS


Kai mūsų interneto svetainėse pateikiate savo telefono numerį ir/arba elektroninio pašto adresą, galite sutikti arba nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiami naujienlaiškiai arba sms žinutės).


Jūsų sutikimas gauti naujienas galioja 5 metus. Suėjus šiam terminui Jūsų duomenys bus sunaikinti arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninti, jeigu jie nebus naudojami kitiems teisėtiems tikslams.


Savo sutikimą dėl Jūsų duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslu galite bet kuriuo metu atšaukti, pateikdami prašymą adresu grazisuausra.com

 

SĄSKAITOS FAKTŪROS IŠRAŠYMAS


Norėdami gauti sąskaitą faktūrą už paslaugas turite pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, įmonės rekvizitus.


Šie duomenys yra naudojami tik sąskaitos-faktūros išrašymo tikslu, todėl bus saugomi tik mūsų apskaitos programoje ir tvarkomi tiek laiko, kiek mus įpareigoja tą daryti atitinkami teisės aktai.


NORINT SU MUMIS SUSISIEKTI

Norėdami mums pateikti atsiliepimą, prašymą ar užklausą, tą galite padaryti telefonu, paštu, elektroniniu paštu ar naudodamiesi socialiniu tinklu Facebook.

Siekdami atsakyti į Jūsų kreipimąsi mes naudojame Jūsų pateiktą kontaktinę informaciją: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą ir pan.

Šiuos duomenis naudojame tiek, kiek to reikia bendravimui su Jumis, tačiau ne ilgiau nei 2 metus.

KOKIAS TEISES JUMS SUTEIKIA DUOMENŲ APSAUGOS TEISĖS AKTAI?

Turite šias teises:

  1. teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

  2. teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

  3. teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;

  4. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekiame mes arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Jūsų interesai nėra svarbesni;

  5. teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;

  6. teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;

  7. teisę reikalauti, kad tvarkomus asmens duomenis, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, persiųstume kitai šaliai, jeigu tai yra techniškai įmanoma;

  8. teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis turite asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu paštu pateikti mums rašytinį prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo ir patvirtinti savo tapatybę, pateikdami asmens dokumentą arba kitaip, teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę.

Į Jūsų prašymą atsakysime per 30 kalendorinių dienų.

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Mes neteikiam Jūsų duomenų tretiesiems asmenims be išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka arba teisėsaugos institucijoms, siekiant ištirti teisės aktų pažeidimus.

Jūsų duomenis mes galime perduoti duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko duomenis mūsų vardu. Duomenų tvarkytojai teikia svetainių prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos paslaugas, rinkodaros ir ryšių su klientais valdymo sistemos, duomenų analizės bei kitas paslaugas. Kai kurie duomenų tvarkytojai gali būti įsisteigę ne Europos Sąjungoje.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Mes siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

Kai po Privatumo Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis telefonu 867130611

bottom of page